Goya White Hominy, Pozole

Goya® White Hominy. www.goya.com. ©Goya Foods, Inc.